พิณทิพย์ ได้มองเห็นคุณค่าของความรัก ความห่วงใยต่อลูกรักที่จะวางพื้นฐานการศึกษา ความสะอาด ความอบอุ่น ความปลอดภัย ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะเริ่มให้ลูกรักมาอยู่บ้านหลังที่สอง ให้มีความรัก ความอบอุ่น เหมือนบ้านหลังแรก พิณทิพย์ได้สร้างบ้านให้มีบรรยากาศธรรมชาติ ความอบอุ่น พร้อมแล้ว ที่จะให้กับลูกรักของท่าน

ในระยะเวลา 23 ปี พิณทิพย์ได้ดูแล เอาใจใส่เรื่องการเรียน การสอน ห่วงใยเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความรักและความอบอุ่นตลอดเวลา ให้ลูกพิณทิพย์ทุกคนมีความรู้ คุณธรรม อุตสาหะ เพราะบ้านหลังที่สองนี้ ลูกจะค่อยๆพัฒนาขึ้นตามวัย การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่พิณทิพย์คำนึงเสมอ

 
     
162/2
ถ.พหลโยธิน ซอย 2
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th
ข่าวสาร


 

การรับสมัครนักเรียน
ชั้นเตรียมอนุบาล ภาคปลาย ปี 2561

โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2561  โดยจัดแบ่งนักเรียนตามอายุและความพร้อมของเด็ก คือ
ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ2ปี (ในเดือนพฤษภาคม)
ชั้นอนุบาล 1        อายุ3ปี (ในเดือนพฤษภาคม)

ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะสมัครบุตรหลานของท่าน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้

- สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อและคุณแม่
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
- ค่าธรรมเนียนการเรียนภาคต้น พร้อมพานักเรียนมาในวันสมัคร


โดยจะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่10มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป เวลา 9.00-16.00น.

ฝ่ายธุรการฯโทร. 02 278 0307, 02 278 4748

 


 
©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.