วิสัยทัศน์
 
ผลสำเร็จ / ชื่อเสียง ของโรงเรียนในการจัดการศึกษา

ในการจัดกาศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์มีการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งระบบ อาทิเช่น สอดคล้องกับแผนการศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรฐานของเขตการศึกษาและแผนการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ ดังผลสำเร็จที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

1 โรงเรียนได้ส่งเสริมด้านเตรียมความพร้อม และการให้การศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการสมดุลย์ ทั้ง 4 ด้านเพื่อเตรียมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จนสำเร็จโดยเริ่มจากทักษะ ด้านการฟัง ด้านการพูด ด้านการอ่าน และด้านการเขียน

2 ทางด้านภาษา โดยพื้นฐานสอนภาคภาษาไทย แต่ทางด้านภาษาต่างประเทศมีครูที่ชำนาญมาสอนโดยตรง

3 ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การจัดสอนคอมพิวเตอร์

4 ทางด้านดนตรี มีครูที่ชำนาญการเฉพาะด้านมาสอน มีการให้เด็กฝึกฝนความชำนาญในการเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ตามความสามารถ

5 ทางด้านพลานามัย มีครูผู้ชำนาญการการเฉพาะสาขามาทำการสอน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และรวมถึงสติปัญญาที่ดี

6 ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ครูทุกท่านมีพื้นฐานในการให้ความรู้ทางด้านต่างๆ และเน้นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม การใช้ชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ ในแต่ละปีการศึกษาไปแล้ว จะได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รางวัลเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านต่างๆ นำชื่อเสียงกลับมาสู่โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์อยู่เนืองๆ
 
 
 
162/2 พหลโยธิน ซอย 2 ( กาญจนาคม )
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th
 
©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.