การรับสมัคร
นักเรียน
รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง
  1) รับสมัครเด็กอายุ 2-5 ปี โดยการแบ่งระดับชั้นเรียนตามอายุและความพร้อม ของเด็ก คือ

 
 • ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปี (ภาคต้น) และ 2.5 ปี (ภาคปลาย)
 • ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปี
 • ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปี
 • ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี

 •   2) ให้ผู้ปกครองมาสมัครด้วยตนเอง และพานักเรียนมาในวันสมัครด้วย พร้อมเอกสารดังนี้

   
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 •   3) วันรับสมัคร

   
 • ภาคต้น      ตั้งแต่ 1 มกราคม (ของทุกปี) เป็นต้นไป
 • ภาคปลาย   ตั้งแต่ 1 กันยายน (ของทุกปี) เป็นต้นไป

 • ภาคเรียน ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
    ภาคต้น เปิดเรียน 12 พฤษภาคม 2552- 25 กันยายน 2552
    ภาคปลาย เปิดเรียน 2 พฤศจิกายน 2552 - 12 มีนาคม 2553
     
  เวลาเรียน

  เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
  วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

     
  เวลาอาหาร

  9.30 น. นม และ ขนมปัง
  11.45 น. อาหารกลางวัน
  14.00 น. ขนมหวาน

     
  การเจ็บป่วย

  1) กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย ทางโรงเรียนจะดูแลรักษาให้
  2) หากนักเรียนเจ็บป่วยมาก ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
  3) ถ้าเป็นโรคติดต่อ ต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติดี

     
  การรับ – ส่ง 1) ทางโรงเรียนจะทำบัตรนักเรียนมอบให้ผู้ปกครอง เพื่อนำมาแสดงเวลามารับนักเรียน

  2) หากบัตรสูญหาย หรือฉีกขาด โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

  3) ควรมาส่งนักเรียนก่อนเวลา 8.30 น. และรับกลับก่อนเวลา 17.00 น. เพราะทางโรงเรียนได้จัดครูอำนวยความสะดวกไว้ให้

  4) ผู้ที่มารับนักเรียนต้องแสดงบัตรต่อคุณครู หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง และควรเป็นบุคคลที่มารับเป็นประจำ ไม่ควรเปลี่ยนคนมารับบ่อย หากจำเป็นจะต้องให้ผู้อื่นมารับแทน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับกลับ ถึงแม้จะมีบัตรรับมาแสดงก็ตาม

  5) สำหรับนักเรียนที่กลับรถโรงเรียน หากผู้ปกครองจะมารับเอง กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ก่อนเวลา 14.00 น.
     
  การหยุดเรียน กรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบทางโทรศัพท์ หรือจดหมาย
     
  ข้อห้าม

  ห้ามนักเรียนนำสิ่งของมีค่า เช่น เครื่องประดับ สิ่งของเครื่องใช้ หรือของเล่นมาโรงเรียน เพราะทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบหากสูญหาย

     
  หมายเหตุ 1) ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของภาคเรียนแรก ในวันสมัคร
  2) ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ชำระแล้ว จะไม่คืนหรือโอนเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในทุกกรณี
  3) รับชุดนักเรียน เมื่อได้มอบตัวเรียบร้อยแล้ว
     
   

  ดาวน์โหลดเอกสาร รูปแบบ PDF
  Download PDF file format
   
   
  162/2 พหลโยธิน ซอย 2 ( กาญจนาคม )
  พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


  โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
  fax. 0.2615.1782

  email: info@pinthip.ac.th

         
   
  ©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.
  วิสัยทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้องเรียน ปฏิทินการศึกษา แผนที่