ประวัติ
บิดา พลเอก ผ่านโผน อินทรทัต
มารดา พันเอกหญิงบุศรา อินทรทัต
โทรศัพท์ 02-245-5350

ผไทธัช อินทรทัต (เอ๊ด)

อนุบาล พิณทิพย์ (เลขประจำตัว 253)
ประถม

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล พ.ศ. 2530-2535
ได้รับ certificate เรียนดี คะแนนเฉลี่ยเกิน 80% ทุกปี ตั้งแต่ ป. 1- ป. 6

มัธยม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2536-2541 รองประธานนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541
อุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผธีปเธียร อินทรทัต (โอ๊บ)

อนุบาล พิณทิพย์ (เลขประจำตัว 136)
ประถม

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล พ.ศ. 2532-2537
ได้รับ certificate เรียนดี คะแนนเฉลี่ยเกิน 80% ทุกปี ตั้งแต่ ป. 1- ป. 6

มัธยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2538-2543
อุดมศึกษา
ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 5
ผรณกษม อินทรทัต (เอิ๊บ)
อนุบาล พิณทิพย์ (เลขประจำตัว 388)
ประถม

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล พ.ศ. 2533-2538
ได้รับ certificate เรียนดี คะแนนเฉลี่ยเกิน 80% ทุกปี ตั้งแต่ ป. 1- ป. 6

มัธยม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2539-2544 ประธานชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543
อุดมศึกษา
ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4