นางสาว วรพร ปุณยกนก
 

ประว้ติการศึกษา

- โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ จบปี 2531 (รุ่นที่ 6 )

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

เกียรติยศด้านการเรียน

- ทุนเรียนดีเยี่ยม เครือซิเมนต์ไทย ประจำปี 2547

- เหรียญรางวัลเรียนดี จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2546

- ทุนเรียนดี จากบริษัทยูโนแคล ไทยแลนด์ จำกัด พ.ศ. 2546

- เกียรติบัตรเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544-2547

- ผ่านการสอบข้อเขียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2544

- บัตรเกียรติยศประเภทเรียนดี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2532-2543

ผลงานดีเด่น/รางวัล

- นิสิตดีเด่น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

- การนำเสนอโครงงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการโครงงานและวิทยานิพนธ์ นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2547

- รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3 พ.ศ. 2543

- สอบได้ลำดับที่ 2 ของประเทศ โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2543 บริษัทเสริมปัญญา จำกัด

- ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการเยาวชน ยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ 3 สัปดาห์ พ . ศ . 2543

- สอบได้รับลำดับที่ 1 ของประเทศโครงการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2542 บริษัทเสริมปัญญา จำกัด