วิสัยทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้องเรียน ปฏิทินการศึกษา แผนที่
 
 
1. เด็กมีพัฒนาการทั้งครบ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย
2. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย อย่างเหมาะสมตามวัยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สะอาด ร่มรื่น อบอุ่น ปลอดภัยและเอื้อต่อการ เรียนรู้
5. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีปรากฏเด่นชัด และกิจกรรมโรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นและบุคคลภายนอก
6. สถานศึกษามีข้อมูล สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ชัดเจน เอื้อต่อการเรียนการสอน และบริหารจัดการ
7. บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสียสละ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
 
 
162/2 พหลโยธิน ซอย 2 ( กาญจนาคม )
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th